Tilskudd til skogplanting, ungskogpleie og miljøtiltak

Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket. Kombinert med bruk av skogfond er tilskuddet ment å gi en lav terskel for gode investeringer i det langsiktige skogbruket på din eiendom.

Se formål, vilkår og gjeldende tilskuddssatser:
Retningslinjer for prioritering av søknader om NMSK-tilskudd for Farsund kommune. 

Se forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

 

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Det er også mulig å søke om tilskudd til skogbruksplan med miljøregistrering (MiS)

Les mer om Skogbruksplan med miljøregistrering (MiS) i Farsund kommune 

Tilskudd til skogsveier

Skogsveier som er av stor betydning for å drive ut skogen og som er en særlig stor investering for skogeierne kan få tilskudd til nyanlegg av veier, oppgradering av veiklasse, velte- og snuplasser.

Se formål som kan få tilskudd, søknadskrav og tilskuddsatser:
​Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til bygging av skogsveier i Farsund kommune. 

Du kan søke tilskudd til skogsveier i landbruket.
Mer om hvordan du søker om tilskudd til landbruksveier på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til bygging og ombygging av skogsveier

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket inneholder blant annet følgende om tilskudd til vegbygging:

  • Det kan gis tilskudd til nybygging eller ombygging av eksisterende skogsveger når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
  • Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter den til enhver gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
  • Vegene skal bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juni 2013 med endringer august 2016.
  • Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent.
  • Det er et krav at vegen blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
  • Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og evt. vilkår som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold.

Skjema LDIR-903 skal benyttes ved søknad om tilskudd til vegbygging 
 

Frist for innsending av tilskuddssøknad til kommunen er 30. april 2020.

Søknader sendt etter 30. april behandles fortløpende dersom det fortsatt er tilskuddsmidler tilgjengelig.

Før tilskuddssøknad kan behandles skal søknad om bygging/ombygging av landbruksveg være sendt og godkjent av kommunen.