Søke eller bytte barnehageplass

 
Barn som har barnehageplass, er sikret denne fram til skolestart eller så lenge foreldre/foresatte ønsker det. 
Dersom du ønsker å bytte barnehageplass må du søke om det i oppvekstportalen innen 1. mars. Dersom du får tilbud om plass i en annen barnehage, må du selv si opp plassen i barnehagen du allerede har plass i, via oppvekstportalen. 
 

Søknadsfrist

I Farsund kommune er det er ett samordnet hovedopptak. Det betyr at hvis du ønsker plass til hovedopptaket i en av alle våre barnehager, må du søke innen 1. mars. 
Du kan søke om plass hele året. Dersom det er ledig plass er det suppleringsopptak gjennom året.

Hvordan kan du få barnehageplass

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor. 

Det legges stor vekt på foreldrenes/foresattes ønsker og behov ved barnehageopptaket. Barnet har rett til plass i sin opptakskrets ved hovedopptak. 

Etter hovedopptaket foretas fortløpende opptak i barnehager som har ledig kapasitet. 

 

Når har barnet rett til barnehageplass

 • Barnet må være bosatt i Farsund kommunen innen oppstart
 • Søknad må være registrert til søknadsfrist for hovedopptaket som er 1. mars
 • Barnet må fylle 1 år senest i november.

Opptak- og fordelingskriterier:

 1. Prioritet til barnehageplass
 1. Barn med nedsatt funksjonsevne
 2. Barn det er fattet vedtak for etter lov om barneverntjenester §§4-12, 4-4 annet og fjerde ledd.
 1. Barn med behov og vansker som § 13 ikke favner om.
 2. Søsken i samme barnehage. Gjelder også halvsøsken som bor fast i samme husholdning.
 3. Barn av ansatte i kommunal barnehage
 4. Faktoren hensiktsmessig gruppesammensetning. Det tas hensyn til eksisterende barnegruppe med utgangspunkt i alder og kjønn.
 5. Som hovedregel ved lik prioritering foretas det loddtrekning på søkerne.

Foresatte som ønsker overføring til annen barnehage, må søke på nytt. Opptakskriteriene gjelder på lik linje som for nye søkere. Dersom barnet tilbys og mottar plass i ny barnehage, avsluttes tidligere plass. Vær oppmerksom på at det kan være oppsigelsestid i den barnehagen barnet har plass. 

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvilke barn som får tilbud om plass først. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.

Når barnet tilbys plass i en barnehage og foresatte takker ja til plassen, må foresatte selv si opp eksisterende plass i den barnehagen barnet går i. 

Oppholdstid

Du kan søke om 3, 4 eller 5 dagers plass.  Antall dager som tilbys kan variere fra barnehage til barnehage og opplyses om på deres nettsider. 

Åpningstider

Daglig oppholdstid er lik barnehagens åpningstid. Åpningstider kan variere fra barnehage til barnehage og opplyses om på deres nettsider. 

Endre oppholdstid

Ønsker du å endre antall dager i barnehagen må du søke om dette og sende inn endringsskjema. Skjemaet sendes via opppvekstportalen. 

Du kan søke om endring:

 • ved barnehageårets begynnelse i august. Endringsskjema sendes elektronisk innen søknadsfrist til hovedopptaket 1. mars
 • Endringsskjema sendes fortløpende gjennom året via oppvekstportalen.

Økning av oppholdstid kan skje fortløpende gjennom året ved ledig kapasitet.

Går barnet ditt i privat barnehage, kan det være andre regler og tidsfrister når det gjelder endring av oppholdstid. Kontakt barnehagen det gjelder.