Hva er VA-normen?

  • Lenke til Farsunds VA-norm
  • Lenke til vedlegg
  • Tegninger på utforming av grøfter og kummer.

Vann- og avløpsnormen (VA-normen) sørger for sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i kommunen. Den setter standarden for hvordan vann- og avløpsanlegg skal utføres i kommunen og stadfester det som tidligere har vært krav i kommunale utbygginger.

Alle arbeider på vann- og avløpsinstallasjoner i Farsund kommune skal utføres i henhold til kommunens tekniske retningslinjer for vann og avløp (VA-normen).

Når skal VA-normens retningslinjer brukes?

VA-normen ligger til grunn for krav som stilles i forbindelse med utbyggingsavtaler i kommunen. Et VA-anlegg må tilfredsstille disse kravene samt kravene i Plan- og bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring.

VA-normen gjør det enkelt for entreprenører, rørleggere, konsulenter og andre å finne ut hva som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg. Normen sikrer god kvalitet i utførelse og sluttprodukt på kommunens ledningsnett og de anlegg som skal knyttes til dette.

Plan- og bygningsloven

Hva beskrives i VA-normen?

Normen beskriver søknadsprosesser og krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon. VA-normen gir faglig oppdatert informasjon og lenker til alle VA-relevante lover, forskrifter, normer og standarder.

Ensartede regler innenfor fagfeltet gjør det enklere for aktørene med hensyn til krav til prosjektering, materialvalg, og helt til ferdigmeldinger og sluttdokumentasjon for tiltak.

Les hele VA-normen for Farsund kommune. (lenke til normen)
Her er det etablert lenker til relevante lover og forskrifter samt til aktuelle VA/Miljøblad.
Tilgang til VA/Miljøblad er gratis for alle eksterne brukere (konsulenter, entreprenører etc.)

Vedlegg til normen