Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni 2021 kl. 11:12

Koronavirus

Her har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset, kommunens tiltak og oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål.

Bestill koronatest     Bestill time til vaksinering     Vaksineringsstatus     Alt om korona    Nyhetsoversikt                     

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Våge i Spind, gnr/bnr 236/1, 4 mfl. - PlanID 08501

Teknisk utvalg har som sak 67/21 i møte den 01.06.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 jf. § 12-10 å legge planforslag «Detaljreguleringsplan for Våge i Spind gnr. 236 bnr. 1, 4 mfl.» datert 26.02.2021 med tilhørende bestemmelser datert 20.02.2021 ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no i perioden 11.6.2021 - 31.07.2021. Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 31.07.2021.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 21/00689.

Farsund kommune

Varsel om vedtatt mindre endring - Reguleringsplan Lunderhaug terrasse - 103/327,328 - PlanID 4206 01816

Teknisk utvalg vedtok i møte 01.06.2021 sak 66/21 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 følgende endringer av reguleringsplanen for Lunderhaug terrasse. Gnr. 103 Bnr. 327,328. PLANID 01816, vedtatt 10.09.2015:

1) f_GF1 utgår. Reguleres til en del av BK4. Se vedlagt revidert plan av 23.2.2021.
2) Byggegrense mot BK3 og f_LP1 justeres i henhold til vedlagt revidert plan av 23.2.2021
3) Ny avkjørsel til BK4 i henhold til vedlagt revidert plan av 23.2.2021.
4) Følgende legges til Bestemmelse c) under 1.2 Boligområder, uthevet:
c) Delfelt BK4 og BK5 reguleres til konsentrert småhusbebyggelse, flermannsboliger i inntil 3 etasjer. Maksimal høyde på bygninger tillates inntil 9,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje/carport/bod tillattes oppført 1 meter fra eiendomsgrense.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg, innen 3 uker fra i dag.

Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra i dag.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00.
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 21/00773.
 

Farsund kommune

Feil i plankart og bestemmelser - Offentlig ettersyn av PlanID 4206 16200 områdeplan Lista Renewable Energypark

I plankart og bestemmelser som fulgte offentlig ettersyn av 10.3.2021 er det oppdaget feil.

Vedlagt følger korrigert plan og bestemmelser.

Følgende er endret:

  • Bestemmelsesområde 3 og 7 var feilaktig markert som henholdsvis hensynssone 730_4 og 730_5. Dette er nå tilbakeført.
  • Område LNA_2 var falt ut av plankartet. Dette er nå redigert.
  • bestemmelser til hensynssonene (730) er nå medtatt.
  • Plankartet viser nå korrekt antall hensynssoner med kulturmiljø (570).

Fristen for tilbakemelding utvides med 1 dag til 21.4.2021.

Offentlig ettersyn av ny 1.førstegangsbehandling områdeplan Lista Renewable Energypark PlanID 4206 16200

I plankart og bestemmelser som fulgte offentlig ettersyn av 10.3.2021 er det oppdaget feil. Vedlagt følger korrigert plan og bestemmelser.
Følgende er endret:
* Bestemmelsesområde 3 og 7 var feilaktig markert som henholdsvis hensynssone
730_4 og 730_5. Dette er nå tilbakeført.
* Område LNA_2 var falt ut av plankartet. Dette er nå redigert.
* bestemmelser til hensynssonene (730) er nå medtatt.
*Plankartet viser nå korrekt antall hensynssoner med kulturmiljø (570).

Fristen for tilbakemelding utvides med 1 dag til 21.4.2021.

Teknisk utvalg vedtok den 02.03.2021 som sak 17/21 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «områdeplan Lista Renewable Energypark PlanID 16200» med tilhørende bestemmelser begge datert 7.4.2020 og sist revidert 15.2.2021 ut til offentlig ettersyn.

Logo

Melding om igangsatt planarbeid for reguleringsplan Brynelia, Vatne Øst

Asplan Viak melder:

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 meldes herved om oppstart av omregulering av gjeldende
reguleringsplan for Brynelia, Vatne øst i Farsund kommune vedtatt 15.12.2009.

Planområdet er identisk med gjeldende plan og er vist i Vedlegg. Den nedre delen av planområdet er i
hovedsak bygd ut.

Formålet med omreguleringen er planen er:
· endre planen for øvre del – felt B- fra 3 leilighetsbygg med 9 enheter til 3 eneboligtomter.
· endre tomt A2 og A3 fra enebolig til 4 eneboliger i rekke
· regulere for videre bruk av dagens avkjørsel/atkomstveg ut fra de siktkrav som følger dagens
fartsgrense på fylkesvegen.
· justering av atkomstvegen slik at den får bredde for 2 biler å møtes
· justering av bestemmelsene etter ny pbl.

Se fullstendig melding, kart og øvrig dokumentasjon under. 

Melding igangsatt planarbeid 
Kart
Varslingsliste
Møtereferat oppstartsmøte
Planiniativ

1 | 2