Hvordan finne saksdokumenter til politiske saker?

Politiske saker er offentlig tilgjengelig med mindre saken er unntatt offentlighet.
Oversikt over politiske møter, samt innkallinger og protokoller finner du i lenkene under:

Søk etter møter og saksdokumenter fra mai 2020:
https://opengov.360online.com/Meetings/FARSUND


Søk etter møter og saksdokumenter før mai 2020:
https://innsyn.ddv.no/einnsynFAR/dmb

 

FirstAgenda - Møteportal for politikere

FirstAgenda: Login

Veiledning finner du her:
https://support.firstagenda.com/da/support-artikler/223

Kontaktperson:
Nina Hansen
nina.hansen@farsund.kommune.no
994 40 215 
Politisk sekretariat

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har.
KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten. (KS)

Farsund kommune i Styrevervregisteret:
https://www.styrevervregisteret.no/sok/-/styreverv/kommune/4206?p_auth=DNF0bAKo

Innbyggerinitiativ. Hvordan du som innbygger kan påvirke politisk.


Har du et forslag du vil at kommunestyret skal behandle?
Da kan du som bor i Farsund kommune benytte deg av retten til å fremme innbyggerforslag. Benytt deg gjerne av nettportalen minsak.no når du fremmer forslag. Der kan du også samle underskrifter, for eksempel ved å dele initiativet ditt på sosiale medier som Facebook, Twitter m.m.
Fra minsak.no:

Innbyggerforslag
Gjennom å samle underskrifter har du som innbygger i en kommune eller et fylke rett til å sette en sak på den politiske dagsorden. Du har imidlertid ikke krav på noe bestemt utfall av saken.

Hvem kan foreslå saker?
Du må bo i den kommunen eller det fylket saken gjelder for å foreslå eller skrive under på en sak. Ungdom under 18 år kan foreslå saker.

Hvor mange underskrifter trenger du?
Du må samle underskrifter fra minst to prosent av innbyggerne, eller minimum 300 underskrifter dersom kommunen din har mer enn 15000 innbyggere. I fylkeskommunen er det nok med underskrifter fra 500 av innbyggerne i fylket.

Hva kan du fremme saker om?
Du kan fremme saker som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. I praksis betyr dette oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen er engasjert i, både lovpålagte og frivillige oppgaver. Det er dermed snakk om et vidt spekter av saker.

Hva kan du ikke fremme saker om?
Saker som allerede er behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget) i løpet av valgperioden.
Saker med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag.
Dette betyr ikke at det forbudt å fremme ”den samme” saken i løpet av én og samme valgperiode, eller at kommunestyret eller fylkestinget ikke har lov til å behandle saken. Kommunestyret eller fylkestinget kan velge å behandle en sak som har blitt behandlet før, men forslagsstillerne kan ikke kreve dette.

Når må saken behandles?
Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter. Det er ett unntak fra denne fristen. Seksmånedersfristen gjelder ikke hvis saken blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Hvor lenge kan en sak bli liggende?
Saker som ikke har nok underskrifter etter 12 måneder, blir lukket.

Mer om innbyggerforslag:

Minsak.no
Veileder om innbyggerforslag
Kommuneloven § 12-1 Innbyggerforslag