Kriterier for tildeling

1. Driftsmidler til lag og foreninger blir bevilget av Farsund kommunestyre og tildeling er delegert til utvalg for oppvekst og kultur. Administrasjonen innstiller til utvalget ut fra gjeldende retningslinjer og politiske føringer.

2. Kommunale driftstilskudd kan gis til organisasjoner og lag i Farsund kommune, samt til regionale tiltak som har tilknytning til kommunen. Tilskuddet skal gå til vanlig drift. Enkeltpersoner kan i spesielle tilfeller gis tilskudd til konkrete tiltak/prosjekt.

Unntatt for tilskudd er:

- Organisasjoner som primært tar seg av medlemmers yrkes og/eller økonomiske interesser.
- Organisasjoner som har til hovedoppgave å samle inn penger til tiltak utenfor kommunen.

3. Driftstilskuddet blir gitt til frivillige organisasjoner som er registrert i kommunen og driver kontinuerlig virksomhet her. Alle former for aktiviteter skal sees på som likeverdige. Kommunen vil særlig støtte organisasjoner som driver aktiviteter for barn og unge. Organisasjonen må være åpen for alle og ha et valgt styre.

4. Driftstilskudd blir:

  • fordelt en gang i året med søknadsfrist 15.mars.
  • kunngjort i lokalavisen.
  • søker skal opplyse beløpsstørrelsen de søker om
  • det benyttes «Søknadsskjema om driftsmidler til lag og foreninger.»

5. Tildelingen tar hensyn til:

  • antall aktive medlemmer.
  • andel barn og unge opp til 18 år.

6. Det er organisasjonens ansvar å søke i rett tid, fortrinnsvis på fastsatt skjema som hentes på kommunens nettsider, eller ved henvendelse til servicetorget. Søknader som ikke fremmes innen søknadsfrist, imøtekommes ikke.

7. Det åpnes ikke for klageadgang, siden søknadene behandles både administrativt og politisk.

8. Ordningen evalueres etter behov.

Vedtatt i utvalg for oppvekst og kultur 21. januar 2016, sak16/4.

Tillegg til retningslinjene vedtatt av kommunestyret 18.03.2021, sak 8/21:

1. Kommunen skal ikke yte støtte til organisasjoner som utestenger personer på grunn av legning, kjønn, religion, funksjonsevne, etnisitet og sosial bakgrunn.
2. De som mottar støtte fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering, og motvirke alle former for diskriminering.
3. Gratis bruk av kommunens lokaler, er en form for indirekte støtte og omfattes av punkt 2.

Søknad om driftsstilskudd skal sendes inn på eget skjema som du finner her.