Slik melder du fra til barnevernet

Logg inn via ID-porten og send bekymringsmelding

Du kan også ringe oss eller møte opp personlig.
Du kan være anonym, men vi ønsker helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Hva skjer videre med bekymringsmeldingen?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom det er åpenbart at den er grunnløs.

Det skal snarest gjennomføres en undersøkelse - senest innen 3 måneder. Undersøkelsen skal være tilpasset sakens alvorlighetsgrad, stå i forhold til meldingens innhold og ivareta barnets beste. Dersom undersøkelsen gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntjenesten iverksette tiltak etter loven.